บทที่ 4

การแก้ไขข้อมูล

การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล (Datasheet)

การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล (Datasheet)

1. การปรับความกว้างคอลัมน์/ความสูงแถว

1.1 การปรับความกว้างคอลัมน์ หมายถึง การปรับความกว้างแต่ละเขตข้อมูล ซี่งแต่ละเขตข้อมูลจะมีขนาดของข้อมูลไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับความกว้างเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปรับความกว้าง

 • คลุมเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนความกว้าง
 • เลือกเมนู หน้าแรก (Home) เพิ่มเติม (More) เลือก ความกว้างของเขตข้อมูล (Column Width)
 • ความกว้างคอลัมน์ (Column Width) ระบุความกว้างด้วยตัวเลขที่ต้องการ
 • ความกว้างมาตรฐาน (Stand Width) ระบุความกว้างมาตรฐาน


รูปที่ 4.7 แสดงการปรับความกว้างคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่ง

1.2 การปรับความสูงของแถว หมายถึง การปรับความสูงของข้อมูลแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติจะปรับความสูงตามขนาดของตัวอักษร และสามารถกำหนดด้วยตนเอง

ขั้นตอนการปรับความสูง

 • คลุมแถวที่ต้องการปรับความสูง
 • เลือกเมนูหน้าแรก (Home)  เลือกเพิ่มเติม (More) เลือกความสูงของแถว  (Row Height)

   • –    ความสูงของแถว (Row  Height)  ระบุขนาดความสูงด้วยตัวเลขตามต้องการ
   • –    ความสูงมาตรฐาน(Standard  Height)  เมื่อต้องการปรับความสูงขนาดมาตรฐาน


   รูปที่ 4.8 แสดงความปรับความสูงของข้อมูลในแนวแถว

1.3 การเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ หมายถึง การกำหนดรูปแบบเซลล์เกี่ยวกับเส้นขอบ สีเส้นขอบ สีพื้นหลังเซลล์ รูปแบบเซลล์แบบเรียบ แบบยุบหรือแบบนูน

ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบเซลล์

 • เลือกเมนูหน้าแรก (Home) เลือก จัดรูปแบบแผ่นข้อมูล จะปรากฏเมนูการออกแบบแผ่นข้อมูลดังนี้
 • แสดงเส้นตาราง (Gridlines Shown) หมายถึง การกำหนดการตีเส้นขอบ
  –    แนวนอน (Horizontal) กำหนดตีเส้นขอบเซลล์แนวตั้ง
  –    แนวตั้ง (Vertical) กำหนดการตีเส้นขอบเซลล์แนวนอน
 • สีเส้นตาราง (Gridline Color) หมายถึงการกำหนดสีเส้นขอบทั้ง 2 แนว
 • สีพื้นหลัง (Background Color) หมายถึง การกำหนดสีพื้นหลังแต่ละเซลล์
 • ลักษณะพิเศษของเซลล์ (Cell Effect) หมายถึง การกำหนดรูปแบบเซลล์ มีให้เลือก 3 ลักษณะ คือ
  –   แบน (Flat) กำหนดรูปแบบเซลล์ปกติ หรือลักษณะแบน
  –    ยุบตัว (Raised) กำหนดรูปแบบยุบ
  –    ยกขึ้น (Sunken) กำหนดรูปแบบเซลล์แบบยกขึ้นหรือแบบนูน


รูปที่ 4.9 แสดงการออกแบบการจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล

1.4 รูปแบบอักษร หมายถึง การกำหนดรูปแบบอักษรของข้อมูลแต่ละรายการ ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบอักษร ขนาดอักษร สีอักษร ฯลฯ

ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบอักษร

เลือกเมนูหน้าแรก (Home) เลือก Ribbon การจัดรูปแบบข้อความ โดยมีเมนูการออกแบบรูปแบบข้อความ ดังนี้

 • แบบอักษร (Font) กำหนดรูปแบบอักษร เช่น Angsana UPC, CordiaUPC, LilyUPC ฯลฯ
 • ขนาด (Size) กำหนดขนาดอักษร หน่วยเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
 • รูปแบบอักษร (Font Style) ประกอบด้วย อักษรปกติ (Regular) ตัวหนา (Bold) ตัวอักษรเอียง (Italic) และขีดเส้นใต้ (Underline)
 • สีอักษร (Color) หมายถึง การกำหนดสีอักษร ตอบ OK เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบ

ตอบ OK เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบรูปที่ 4.10 แสดงการกำหนดรูปแบบอักษรของแผ่นข้อมูล (Datasheet)

1.5 การซ่อน/แสดงคอลัมน์ หมายถึง การซ่อนเขตข้อมูลที่ต้องการไม่ต้องการใช้ในขณะนั้นให้ออกไปจากตารางชั่วคราวจนกระทั่งถูกกำหนดให้แสดงอีกครั้ง

ขั้นตอนการซ่อนคอลัมน์

 • คลุมเขตข้อมูลหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ่อน
 • เลือกเมนู หน้าแรก (Home) เลือก เพิ่มเติม (More) เลือก ซ่อนข้อมูล (Hide Columns) หรือคลิกขวาเลือก ซ่อนเขตข้อมูล (Hide Columns)รูปที่ 4.11 แสดงการซ่อนเขตข้อมูลหรือซ่อนคอลัมน์

ขั้นตอนการแสดงคอลัมน์

เมื่อต้องการนำเขตข้อมูลที่ถูกซ่อนกลับคืนมา

 • เลือกเมนู หน้าแรก (Home) เลือก เพิ่มเติม (More) เลือก ยกเลิกการซ่อนเขตข้อมูล (Unhide Column)
  (หรือชี้ที่หัวคอลัมน์คลิกขวาเลือก ยกเลิกการซ่อนเขตข้อมูล (Unhide Column) )
 • ให้คลิกเครื่องหมายถูก หน้าชื่อเขตข้อมูลที่ถูกซ่อน
 • เลือก ปิด (Close)


รูปที่ 4.12 แสดงการเรียกข้อมูลเขตข้อมูลที่ถูกซ่อนกลับคืนมา

1.6 การตรึงคอลัมน์ หมายถึง การตรึงเขตข้อมูลที่เลือกให้ปรากฏบนจอภาพไม่เลื่อนหายไปจากจอภาพในการเลื่อนเขตข้อมูล โดยปกติมักจะตรึงข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละรายการ

ขั้นตอนการตรึงคอลัมน์

 • คลุมเขตข้อมูลที่ต้องการตรึง
 • เลือกเมนู หน้าแรก (Home) เลือก เพิ่มเติม (More) เลือก ตรึงเขตข้อมูล (Freeze All Columns) หรือคลิกขวา เลือก ตรึงเขตข้อมูลรูปที่ 4.13 แสดงการตรึงเขตข้อมูล (Freeze) ที่เลือก

ขั้นตอนการยกเลิกการตรึงคอลัมน์

       เลือกเมนู หน้าแรก (Home) เลือก เพิ่มเติม (More) เลือก ยกเลิกการตรึงเขตข้อมูลทั้งหมด (Unfreeze All Columns)