บทที่ 4

การแก้ไขข้อมูล

บทสรุป

บทสรุป

การแก้ไขข้อมูล

        การแก้ไขข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล (Datasheet) บนตาราง (Table) สามารถใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การลบข้อมูล (Delete) หมายถึงการลบข้อมูลออกจากตารางได้หลายลักษณะ ประกอบด้วย การลบข้อมูลแต่ละเซลล์ การลบรายการ การลบเขตข้อมูล การลบทุกรายการ
 • การย้ายหรือคัดลอกข้อมูล
 • การค้นหาข้อมูล (Find)
 • การแทนที่ (Replace)
 • การจัดเรียงข้อมูล (Sort)

การจัดรูปแบบ Datasheet

 • การปรับความกว้างคอลัมน์/ความสูงแถว
 • การเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ หมายถึง การกำหนดรูปแบบเซลล์เกี่ยวกับเส้นขอบ สีเส้นขอบ สีพื้นหลังเซลล์ รูปแบบเซลล์
 • รูปแบบอักษร หมายถึง การกำหนดรูปแบบอักษรของข้อมูล
 • การซ่อน / แสดงคอลัมน์
 • การตรึงคอลัมน์

คำสั่งที่เกี่ยวกับตาราง

       หมายถึง การกำหนดการทำงานของตาราง ประกอบด้วย

 • การเปลี่ยนชื่อตาราง (Table) ใหม่
 • การลบตาราง (Table)
 • การทำสำเนาตารางจาก Table ต้นแบบไปยังตารางอื่นหรือแฟ้มอื่น
  สามารถคัดลอกได้ 4 ลักษณะ คือ
  • การทำสำเนาเฉพาะโครงสร้างข้อมูล
  • การทำสำเนาทั้งโครงสร้างและข้อมูล
  • การทำสำเนาข้อมูลไปต่อท้ายตาราง
  • การทำสำเนาตารางจากแฟ้มข้อมูลอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

      การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Table) เพื่อนำตารางที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกับตารางที่ทำงานอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการเรียกใช้อยู่เสมอ ถ้าเรียกใช้บ่อยๆ จะทำให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นจำนวนมาก

กฎการคงสภาพของข้อมูล (Integrity constraint)

     ในตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีการแก้ไขหรือการลบข้อมูลในตารางจะมีผลกระทบกับตารางที่เชื่อมความสัมพันธ์อยู่ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความคงสภาพของข้อมูล จึงต้องมีกฎที่ใช้ควบคุมความถูกต้องซึ่งจะกระทำใน 2 ลักษณะ ได้แก่

 • ควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของข้อมูลภายใน Table (ตาราง) เดียวกัน กฎที่ใช้คือ Entity Integrity หรือกฎการคงสภาพของเอนทิตี้
 • ควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่าง Table (ตาราง) กฎที่ใช้คือ Referential Integrity Constraint หรือกฎการคงสภาพอ้างอิง