บทที่ 5

การออกแบบแบบสอบถาม (Queries)

ความหมายของแบบสอบถาม (Queries)

ความหมายของแบบสอบถาม (Queries)

      แบบสอบถาม (Queries) หมายถึง ส่วนของการนำข้อมูลจากตาราง (Table) มาออกแบบตารางใหม่ ให้สามารถนำข้อมูลมาบางส่วน (เฉพาะเขตข้อมูลหรือเฉพาะรายการที่ต้องการ) หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ หรือนำข้อมูลเพื่อการประมวลผลในรูปการคำนวณ การสรุปผลข้อมูล เช่นการหาค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด/ต่ำสุด การนับจำนวน ฯลฯ หรือการประมวลผลในรูปการกระทำตามคำสั่ง (Action Query) เช่น การบันทึกข้อมูลจากการประมวลผล (Update Query) การเพิ่มข้อมูลจากตารางอื่น (Append Query) การสร้างตารางใหม่ที่เกิดจากการออกแบบบนแบบสอบถาม(Make Table Query) การลบข้อมูลทั้งหมดหรือลบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Delete Query) และการสรุปผลข้อมูลที่มีการจำแนก 2 ทาง (Crosstab Query) และที่สำคัญตารางแบบสอบถามจะช่วยนำตารางที่มีความสัมพันธ์มาทำงานร่วมกันบนตารางแบบสอบถาม ดังนั้นจึงถือว่าแบบสอบถามเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด