บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

การสรุปผลข้อมูล (Summary)

การสรุปผลข้อมูล (Summary)

  • 1. คำสั่งผลรวม (Total) หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลในการสรุปผลข้อมูลด้วยค่าฟังก์ชันสำเร็จรูปซึ่งสามารถออกแบบได้ 2 ลักษณะคือ ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย (Simple Query Wizard) และ ออกแบบด้วยคำสั่งผลรวม (Total)
  • 2. คำสั่งแบบสอบถามแบบตาราง (Crosstab Query) หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล (Group By) ที่สามารถออกแบบได้ทั้งแนวนอนและแนวคอลัมน์ มาสรุปข้อมูลในรูปฟังก์ชันค่าต่าง ๆ เช่น การหาค่าผลรวม (Sum) ค่าเฉลี่ย (Average) การนับจำนวน (Count) ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด (Max/Min) ฯลฯ โดยเฉพาะข้อมูลประเภทตัวเลข ซึ่งการสรุปผลด้วย Query สามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ คือ ออกแบบด้วย Crosstab Query Wizard และ ด้วยออกแบบแบบสอบถาม (Query Design)