บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

Action Query

Action Query

       Action Query หมายถึง การออกแบบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลในตาราง (Table) โดยตรง ซึ่งต่างจากแบบสอบถามที่เคยรู้หรือที่กล่าวมา มักจะอยู่ในรูปตารางข้อมูล เพื่อการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล ที่ออกแบบ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาราง Action Query ประกอบด้วย การผนวกข้อมูลในตาราง (Append) การปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล (Update) การสร้างตาราง (Make Table) การลบข้อมูลในตาราง (Delete) โดยแบบสอบถามประเภทนี้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้คำสั่ง เรียกใช้ (Run) เท่านั้น โดยสามารถรันด้วยเมนูคำสั่ง ขณะออกแบบ (Design) หรือเมื่อมีการ เปิด (Open) Action Query ก็ถือว่าต้องการเรียกใช้เช่นเดียวกัน

  • 1. การผนวกข้อมูลในตาราง (Append Query) หมายถึง การออกแบบสอบถามสำหรับการนำข้อมูลจากตารางหนึ่งไปเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กับตารางที่มีอยู่เดิม โดยนำไปต่อท้ายรายการข้อมูลที่มีอยู่เดิม โดยโครงสร้างข้อมูลใหม่จะต้องเหมือนกับโครงสร้างตารางที่มีอยู่
  • 2. การปรับปรุงข้อมูลในตาราง (Update Query) หมายถึงการออกแบบเพื่อกำหนดค่าข้อมูลคำนวณค่าตามสูตรที่กำหนด เพื่อบันทึกไปบังเขตข้อมูล และ Table ที่ระบุ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกบันทึกเฉพาะรายการที่ต้องการหรือบันทึกทุกรายการในตาราง
  • 3. การสร้างตารางใหม่ (Make Table Query) สร้างตารางใหม่จาก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกเขตข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ หรือเขตข้อมูลที่เกิดจากการรวมเขตข้อมูลหลายตาราง (Table) ที่มีความสัมพันธ์กัน ในส่วนของข้อมูลแต่ละรายการ ก็สามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อเลือกเฉพาะรายการข้อมูลที่ต้องการ หรือเลือกรายการข้อมูลทั้งหมด
  • 4. การลบข้อมูลในตาราง (Design Query) การออกแบบแบบสอบถาม (Query) เพื่อลบรายการข้อมูลออกจากตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือลบข้อมูลทุกรายการโดยเฉพาะการลบข้อมูลด้วย Delete Query จะช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการลบโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นผู้ค้นหาข้อมูลเอง