บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

การผนวกข้อมูลในตาราง (Append Query)

การผนวกข้อมูลในตาราง (Append Query)

       การผนวกข้อมูลในตาราง (Append Query) หมายถึงการออกแบบแบบสอบถามสำหรับการนำข้อมูลจากตารางหนึ่งไปเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กับตารางที่มีเดิมโดยนำไปต่อท้ายรายการข้อมูลที่มีอยู่เดิม โดยโครงสร้างข้อมูลใหม่จะต้องเหมือนกับโครงสร้างตารางที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกเมนู สร้าง (New) เลือกออกแบบแบบสอบถาม (Query Design)
 • เลือก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่จะนำข้อมูลไปเพิ่ม
 • เลือกเขตข้อมูลที่จะนำไปเพิ่ม และกำหนดเงื่อนไขของการเลือกข้อมูล (ถ้าไม่กำหนด หมายถึง  เลือกทุกรายการ )
 • เลือกแบบแถบเครื่องมือ ที่เมนูออกแบบ
 • เลือกชื่อ Table เดิมที่จะนำข้อมูลไปเพิ่มต่อท้าย ที่ Table Name เลือก OK
 • เลือก เรียกใช้ (Run) ที่แถบเครื่องมือเมนูออกแบบ
 • เลือก แฟ้ม (File) เลือกบันทึก (Save) เพื่อบันทึกแบบสอบถาม ไว้สำหรับ เรียกใช้ (Run) ในครั้งต่อไป

ตัวอย่าง ต้องการนำข้อมูลในตารางแฟ้มนักเรียน (2) ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียนรหัส 006-010 จำนวน 5 รายการไปเพิ่มต่อท้ายในตารางแฟ้มนักเรียน
     กำหนดให้

โครงสร้าง Table  แฟ้มนักเรียน

โครงสร้าง Table  แฟ้มนักเรียน (2)

1.Code  (รหัส)

1.Code  (รหัส)

2.Name (ชื่อ)

2.Name (ชื่อ)

3.Sname (สกุล)

3.Sname (สกุล)

4.Dep (แผนก)

4.Dep (แผนก)

5.Class (ระดับชั้น)

5.Class (ระดับชั้น)

6.Score (คะแนน)

6.Score (คะแนน)

7.Grade (เกรด)

 

 

รูปที่ 6.6 แสดงตัวอย่างตารางแฟ้มนักเรียนและตารางแฟ้มนักเรียน (2)

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกเมนู สร้าง (New) เลือก ออกแบบแบบสอบถาม (Design View)
 • เลือกตารางชื่อ แฟ้มนักเรียน (2) เลือก ตกลง (OK)
 • เลือกเขตข้อมูลทุกเขตข้อมูล โดยคลิกสัญลักษณ์ * มาวางบนตารางออกแบบ
 • เลือก ผนวก ที่แถบเครื่องมือ
 • คลิกที่ ชื่อตาราง (Table Name) เลือกตารางชื่อ แฟ้มนักเรียน เลือก OK
 • เลือกเรียกใช้ (Run) ที่แถบเครื่องมือ
 • จะแสดงข้อความคุณกำลังจะผนวกข้อมูลจำนวน 5 แถว (You are About to appear 5 row (S)) ให้ตอบใช่ (Yes)
 • เลือกแฟ้ม (File) เลือกบันทึก (Save) พิมพ์ชื่อ เพิ่มข้อมูล เลือก ตกลง (OK)

รูปที่ 6.7 แสดงขั้นตอนการออกแบบการผนวกข้อมูลในตารางแฟ้มนักเรียนรูปที่ 6.8 แสดงข้อมูลในตารางแฟ้มนักเรียนหลังจากเพิ่มข้อมูลจากตารางแฟ้มนักเรียน (2)