บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

การปรับปรุงข้อมูลในตาราง (Update Query)

การปรับปรุงข้อมูลในตาราง (Update Query)

       การปรับปรุงข้อมูลในตาราง (Update Query) หมายถึงการออกแบบเพื่อกำหนดค่าข้อมูลคำนวณค่าตามสูตรที่กำหนด เพื่อบันทึกไปยังเขตข้อมูล และ Table ที่ระบุ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกบันทึกเฉพาะรายการที่ต้องการหรือบันทึกทุกรายการในตาราง

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกเมนู สร้าง (New) เลือก ออกแบบแบบสอบถาม (Design View)
  • เลือก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่จะนำมาคำนวณค่าข้อมูล
  • เลือกเขตข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณ และเขตข้อมูลที่จะกำหนดเงื่อนไขการคำนวณมาวางบนตารางออกแบบ
  • เลือกแบบปรับปรุง ที่แถบเครื่องมือ
  • จะปรากฏบรรทัด ปรับปรุงเป็น (Update To) เพิ่มบนตารางออกแบบเพื่อกำหนดค่าหรือสร้างสูตรคำนวณสำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการบันทึกค่าจากการคำนวณ
  • สร้างเงื่อนไขที่ เกณฑ์ (Criteria) สำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้บันทึกเฉพาะรายการที่ต้องการ (ถ้าไม่กำหนดหมายถึงต้องการบันทึกในทุกรายการ)
  • เลือก เรียกใช้ (Run) ที่แถบเครื่องมือ
  • เลือก แฟ้ม (File) เลือก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกแบบสอบถามไว้สำหรับเรียกใช้ในครั้งต่อไป