บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

การสร้างตารางใหม่ (Make Table Query)

การสร้างตารางใหม่ (Make Table Query)

       การสร้างตารางใหม่ (Make Table Query) สร้างตารางใหม่จาก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกเขตข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ หรือเขตข้อมูลที่เกิดจากการรวมเขตข้อมูลหลายตาราง (Table) ที่มีความสัมพันธ์กัน ในส่วนของข้อมูลแต่ละรายการ ก็สามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อเลือกเฉพาะรายการข้อมูลที่ต้องการ หรือเลือกรายการข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกเมนู สร้าง (New) เลือก ออกแบบแบบสอบถาม (Design View)
  • เลือก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่นำมาออกแบบ
  • เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างตารางใหม่
  • สร้างเงื่อนไขที่ เกณฑ์ (Criteria) เพื่อเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการ (ถ้าไม่กำหนดหมายถึงต้องการข้อมูลทุกรายการ)
  • เลือกสร้างตาราง ที่แถบเครื่องมือ
  • เลือกเรียกใช้ (Run) ที่แถบเครื่องมือ
  • เลือก แฟ้ม (File) เลือกบันทึก (Save) ชื่อประมวลผลเกรดไว้สำหรับการเรียกใช้ในครั้งต่อไป