บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

การลบข้อมูลในตาราง (Delete Query)

การลบข้อมูลในตาราง (Delete Query)

       การลบข้อมูลในตาราง (Design Query) การออกแบบแบบสอบถาม (Query)เพื่อลบรายการข้อมูลออกจากตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือลบข้อมูลทุกรายการโดยเฉพาะการลบข้อมูลด้วย Delete Query จะช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการลบโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นผู้ค้นหาข้อมูลเอง

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกเมนู สร้าง (New) เลือก ออกแบบแบบสอบถาม (Design View)
  • เลือก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการนำมาออกแบบ
  • เลือกเขตข้อมูลที่กำหนดเงื่อนไขมาวางบนตารางออกแบบ
  • ระบุเงื่อนไขที่ เกณฑ์ (Criteria) เพื่อกำหนดรายการในการลบข้อมูล (ถ้าไม่ระบุหมายถึงต้องการลบทุกรายการหรือลบข้อมูลทั้งตาราง)
  • เลือกลบ ที่แถบเครื่องมือ จะปรากฏบรรทัดลบ (Delete) บนตารางออกแบบ
  • เลือกเมนูเรียกใช้ (Run) ที่แถบเครื่องมือ ก็จะลบรายการข้อมูลตามเงื่อนไข
  • เลือกแฟ้ม (File) เลือกบันทึก (Save) ชื่อประมวลผลเกรดไว้สำหรับการเรียกใช้ในครั้ง ต่อไป