บทที่ 6

การสรุปผลข้อมูล (Summary)
และ Action Query

บทสรุป

การสรุปผลข้อมูล (Summary)

       การประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ พบว่าต้องการมีการสรุปผลข้อมูลในภาพรวมด้วยค่าทางสถิติ
แบบต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปฟังก์ชันสรุปค่า สามารถสรุปผลได้ 2 ลักษณะ คือ

1.ค่าสั่งผลรวม  (Total) หมายถึง  การออกแบบเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลในการสรุปผลข้อมูลด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป ซึ่งสามารถออกแบบได้ 2 ลักษณะ คือ

1.1 ออกแบบด้วย  Simple Query Wizard  หมายถึงการออกแบบที่ต้องการตัวช่วยสร้าง  (Wizard) ในการออกแบบ
1.2 ออกแบบด้วยคำสั่ง Total หมายถึง การสรุปผลที่ต้องการเข้าไปออกแบบด้วยตนเอง (Design View)

2. คำสั่งแบบตาราง  (Crosstab Query)  หมายถึงการออกแบบเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล (Group By) ที่สามารถออกแบบได้ทั้งแนวนอนและแนวสดมภ์ มาสรุปผลข้อมูลในรูปฟังก์ชันค่าต่าง ๆ สามารถ สรุปได้  2 ลักษณะ คือ

2.1 ออกแบบด้วย Crosstab Query Wizard หมายถึง การออกแบบที่ต้องการตัวช่วยสร้าง  () ในการออกแบบ
2.2 ออกแบบด้วย Query Design หมายถึงการออกแบบด้วยตนเอง โดยกำหนดค่า ต่างๆ บนตารางออกแบบ Query

Action Query

      หมายถึง   การออกแบบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลใน  Table   ซึ่งต่างจาก Query ที่เคยรู้จักหรือที่กล่าวมา มักจะอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลเพื่อการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ออกแบบ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง Action Query ประกอบด้วย

  • แบบใช้ผนวกข้อมูล  (Append Query)  หมายถึง การออกแบบ Query สำหรับการนำข้อมูลจาก Table หนึ่งไปเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กับ Table ที่มีอยู่เดิม โดยนำไปต่อท้ายรายการข้อมูลที่มีอยู่เดิม
  • แบบใช้ปรับปรุงข้อมูล  (Update Query)  หมายถึง การออกแบบเพื่อกำหนดค่าข้อมูล คำนวณค่าตามสูตรที่กำหนด  เพื่อบันทึกไปยังเขตข้อมูล และ Table ที่ระบุ  โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกบันทึกเฉพาะรายการที่ต้องการ
  • แบบใช้สร้างตาราง  (Make Table Query) สร้างตารางใหม่จาก Table/Query ที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกเขตข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ หรือเขตข้อมูลที่เกิดจากการรวมเขตข้อมูลหลาย Table ที่มีความสัมพันธ์กัน
  • แบบใช้ลบข้อมูล  (Delete Query) การออกแบบ Query เพื่อลบรายการข้อมูลออกจากตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือลบข้อมูลทุกรายการ