บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ความหมายของฟอร์ม (Form)

ความหมายของฟอร์ม (Form)

       From หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูลโดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Ouery เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อข้อมูล เช่น การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมทั้งการสืบคืนข้อมูล โดยมีองค์ประกอบที่เรียกว่า คอนโทรล (Control) มาออกแบบ โดยแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ Bound Control เป็นคอนโทรลที่เชื่อมโยงกับเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ลักษณะที่สองเรียกว่า Unbound Control เป็นคอนโทรลที่ไม่เชื่อมโยงกับเขตข้อมูล การออกแบบคอนโทรลที่ 2 ลักษณะจึงถูกออกแบบเพื่อควบคุมข้อมูลดังกล่าวบนฟอร์ม

ประเภทของฟอร์ม (Form)

        วิธีการสร้างฟอร์มสามารถสร้างได้หลายวิธี โดยผู้สร้างสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองหรือออกแบบโดยวิธีมีตัวช่วยสร้าง (Wizard) โปรกรม Access สามารถออกแบบฟอร์มได้ทั้งหมด 7 รูปแบบ

1.ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ (Autoform Columnar)
2.ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autoform Tabular)
3.ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet)
4.ตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard)
5.ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard)
6.ตัวช่วยสร้างตาราง (Pivot Table Wizard)
7.ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design)