บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ (Autoform Columnar)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์(Autoform Colummar)

         หมายถึง ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ หรือฟอร์มที่ออกแบบข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลในแนวตั้งจากบนลงล่าง และจะแสดงข้อมูล 1 รายการต่อจากภาพ

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการออกแบบ
  • เลือกเมนูสร้าง (Create) เลือก ฟอร์ม
  • จะได้ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ที่ต้องการ
  • บันทึกฟอร์ม (From) โดยเลือกเมนู แฟ้ม (File) เลือก บันทึก (Save) หรือเลือก    บนแถบเครื่องมือ

รูปที่ 7.1 แสดงการออกแบบ Autofrom Columnar