บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autofrom Tabular)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autofrom Tabular)

         หมายถึง ฟอร์มประเภทที่ต้องการแสดงและติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในแนวแถวจากซ้ายไปขวา ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้หลายรายการใน 1 จอภาพ

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกตาราง/แบบสอบถาม(Table/Query) ที่ต้องการออกแบบ
  • เลือกเมนูสร้าง (Create) เลือกฟอร์มเพิ่มเติม เลือกหลายรายการ
  • บันทึกฟอร์มโดยเลือกเมนู แฟ้ม (File) เลือก บันทึก (Save) หรือเลือก    บนแถบเครื่องมือ
  • ระบุชื่อฟอร์ม เลือกตกลง (OK)

รูปที่ 7.2 แสดงการออกแบบ Autoform Tabular