บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet)

ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet)

            หมายถึง ฟอร์มที่นำข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลมาเรียงในแนวแถวและคอลัมน์ ซึ่งเหมือนกับการแสดงตารางข้อมูลในมุมมองแบบข้อมูล

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกตาราง/แบบสอบถาม(Table/Query) ที่ต้องการออกแบบ
  • เลือกเมนูสร้าง (Create) เลือก ฟอร์มเพิ่มเติม เลือกแผ่นข้อมูล
  • จะได้ฟอร์มแบบแผ่นข้อมูล (ดังรูปที่ 7.2) โดยจะแสดงในรูปตารางเช่นเดียวกัน
  • แต่จะอยู่ในรูปแผ่นข้อมูล  (Datasheet)

    รูปที่ 7.3 แสดงตัวอย่าง Auto form Datasheet