บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มแบบตัวอย่างช่วยสร้าง (From Wizard)

ฟอร์มแบบตัวอย่างช่วยสร้าง (From Wizard)

            หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ต้องการเฉพาะบางเขตข้อมูลต้องการทำงานร่วมกันหลายตาราง การสร้างฟอร์มย่อยในฟอร์มหลัก ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงจากฟอร์มหนึ่งไปยังฟอร์มอื่น ๆ รวมทั้งการออกแบบตัวอักษร พื้นหลังฟอร์มจาก ตัวช่วยสร้าง (Wizard) ทำให้ได้ฟอร์มที่มีความสมบูรณ์แบบได้มากขึ้น ในขณะที่ประเภท Autoform ไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวมา

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการออกแบบ
 • เลือกเมนู สร้าง (Create) เลือก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard)
 • เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการที่ เขตข้อมูลที่อยู่ (Available Fields) โดยการดับเบิลคลิก ชื่อเขต ข้อมูลไปยัง เขตข้อมูลที่เลือก (Select Fields) หรือ
  • ปุ่ม > เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่เลือกอยู่ไปยังเขตข้อมูลที่เลือก
  • ปุ่ม >> เมื่อต้องการเลือกทุกเขตข้อมูลไปยังเขตข้อมูลที่เลือก
  • ปุ่ม < เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลที่เลือกออกจากเขตข้อมูลที่เลือก
  • ปุ่ม << เมื่อต้องการลบทุกเขตข้อมูลออกจากเขตข้อมูลที่เลือก
 • หลังจากเลือกเขตข้อมูลครบตามที่ต้องการ ให้เลือก ต่อไป (Next)
 • เลือกรูปแบบฟอร์มที่ต้องการ ได้แก่ คอลัมน์ (Columnar), ตาราง (Table), แผ่นข้อมูล (Datasheet) หรือ เต็มแนว (Justify) ตามต้องการ เลือก ต่อไป (Next)
 • เลือกรูปแบบพื้นหลังฟอร์ม โดยแสดงตัวอย่างแต่ละรูปแบบ ที่เลือกด้านซ้ายมือซ้ายมือ แล้วเลือก ต่อไป (Next)
 • ระบุชื่อฟอร์ม เพื่อทำการบันทึกด้วยชื่อฟอร์มที่ระบุ
 • เลือกเข้าสู่ เปิดฟอร์มเพื่อดูหรือป้อนข้อมูล (Open the form to view of enter information) หรือปรับเปลี่ยนการออกแบบฟอร์ม (Modify the form's Design) เลือก เสร็จสิ้น (Finish)

รูปที่ 7.4 แสดงการออกแบบ From ด้วย From Wizard