บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard)

ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard)

        หมายถึง การออกแบบฟอร์มเพื่อข้อมูลจาก ตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) มาออกแบบ เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแผนภูมิ (Chart) รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การออกแบบจะสร้างบนโปรแกรม Microsoft Graph และนำมาแสดงในรูปภาพกราฟิกหรือในรูปออฟเจ็กต์ OLE

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการออกแบบ
 • เลือกเมนู สร้าง (Create) เลือก ฟอร์มเพิ่มเติม เลือก Pivot Chart
 • เลือกเขตข้อมูลที่จะกำหนดข้อมูล แกนประเภท (X), แกนข้อมูล (Z) และชุดข้อมูลแต่ละชุด(Y)
 • เลือกชนิดของแผนภูมิที่จะนำมาออกแบบที่แถบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ
 • นำเขตข้อมูลที่เลือกไปวางบน From ต่างๆ ตามที่ต้องการ
 • ระบุข้อความที่จะนำมาเป็นข้อมูลในแต่ละแกน (หรือออกแบบชื่อแกน)
 • กำหนดว่าจะให้แสดงส่วนที่ใช้อธิบายข้อมูลหรือไม่ ถ้าต้องการให้เลือกแถบคำอธิบายแผนภูมิในเมนูออกแบบ
 • จะได้แผนภูมิที่ออกแบบมาวางบน From ตามต้องการ
 • บันทึก From โดยเลือกเมนู File เลือก Save หรือเลือก  บนแถบเครื่องมือ

  (**หมายเหตุ ในการออกแบบ แต่ละวัตถุบนแผนภูมิ ให้คลิก ที่วัตถุ และเลือกแถบแผ่นคุณสมบัติก็จะสามารถ ออกแบบวัตถุได้ตามต้องการ หรือ สามารถลบการออกแบบ วัตถุดังกล่าว**)

 


รูปที่ 7.5 แสดงการออกแบบ form ประเภท Chart Wizard