บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างตาราง Pivot

ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างตาราง Pivot

            หมายถึง การออกแบบเพื่อสรุปผลข้อมูลด้วยค่าฟังก์ชัน เช่น Sum, Avg, Max, Min, Count ฯลฯ โดยจำแนกข้อมูลเชิงกลุ่มแนวนอนและแนวคอลัมน์ โดยอาศัยโปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างตาราง Pivot

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือก Table/Query ที่นำมาออกแบบ เลือกเมนูสร้าง (Create)
 • เลือกฟอร์มเพิ่มเติม เลือก Pivot_Table
 • จะเข้าสู่เมนูการออกแบบ  Pivot_Table พร้อมแถบเครื่องมือออกแบบ
 • เลือกเขตข้อมูลมาวางบนตารางออกแบบ โดยคลิกชื่อเขตข้อมูลลากมาวางบนตารางออกแบบ
  -   ปล่อยเขตข้อมูลแถวที่นี่ (Row) สำหรับเขตข้อมูลที่นำมาจัดกลุ่มในแนวนอน
  -   ปล่อยเขตข้อมูลคอลัมน์ที่นี่ (Column) สำหรับเขตข้อมูลที่นำมาจัดกลุ่มในแนวคอลัมน์
  -   ปล่อยเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่นี่ (Data) สำหรับเขตข้อมูลที่นำมาสรุปด้วยค่าฟังก์ชันต่าง ๆ (เลือกฟังก์ชั่นด้วย คำนวณอัตโนมัติ  )
  -   ปล่อยเขตข้อมูลตัวกรองที่นี่ (Filter) สำหรับเขตข้อมูลที่นำมาจัดกลุ่มหรือกรองข้อมูลในแต่ละหน้า
 • บันทึก ฟอร์ม (Form) โดยเลือกเมนูแฟ้ม (File) เลือกบันทึก (Save) หรือ เลือก บนแถบเครื่องมือ