บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design)

ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design)

        หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่ผู้ออกแบบสามารถกำหนดข้อมูล รูปแบบ การจัดวาง รูปแบบ การติดต่อบนฟอร์มได้อย่างอิสระ ตามความต้องการของผู้ใช้

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกเมนูสร้าง (Create) เลือกออกแบบฟอร์ม (Form Design)
 • จะปรากฏตารางออกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1) ส่วนประกอบการออกแบบ Form Design

รูปที่ 7.7 แสดงส่วนประกอบการออกแบบ Form ในมุมมอง Form Design

 • ออกแบบ (Form Design) หมายถึง แถบเครื่องมือที่สามารถนำมาสร้าง และออกแบบฟอร์ม รวมทั้งกล่องเครื่องมือที่ประกอบด้วยคอนโทรลรูปต่าง ๆ เช่น Box  ประเภทต่าง ๆ การสร้างรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง แฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ
 • แถบเครื่องมือรูปแบบ (Formatting) หมายถึง แถบเครื่องมือที่นำมาปรับแต่งและจัดรูปแบบฟอร์มให้เกิดความสวยงามหรือเหมาะสมในการแสดงบนแบบฟอร์ม
 • รายการเขตข้อมูล (Field List) หมายถึงแหล่งข้อมูลจากตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ซึ่งจะแสดงด้วยชื่อเขตข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาออกแบบ
 • แผ่นคุณสมบัติ (Properties) หมายถึง เครื่องมือที่จะใช้กำหนดคุณสมบัติของคอนโทรลต่าง ๆ ที่จะนำมาออกแบบบนฟอร์ม
 • พื้นที่ออกแบบฟอร์ม (Form Design Area) หมายถึง พื้นที่ที่จะนำมาออกแบบฟอร์ม โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
  • ส่วนหัวของฟอร์ม/ส่วนท้ายของฟอร์ม(Form Header/Form Footer) หมายถึง ส่วนที่ใช้แสดงข้อความรูปภาพข้อมูลที่ต้องการให้แสดงที่ส่วนบน/ส่วนล่างของฟอร์มโดยจะแสดงทั้งบนจอภาพหรือจะพิมพ์บนกระดาษพิมพ์ และจะแสดงตลอดเวลา ไม่ว่าฟอร์มนั้นจะมีหน้าเดียวหรือหลายหน้า
  • ส่วนหัวของหน้า/ส่วนท้ายของหน้า (Page Header/Page Footer) หมายถึง ส่วนที่จะใช้ในการแสดงส่วนที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยจะแสดงเมื่อพิมพ์บนกระดาษเท่านั้นจะไม่มีผลทางจอภาพ
  • ส่วนรายละเอียด(Detail) หมายถึง ส่วนที่จะติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่จะนำเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือกมาออกแบบบนส่วนรายละเอียด
  • ไม้บรรทัด (Ruler) หมายถึง เครื่องมือที่จะช่วยในการกำหนดขนาด และจัดวางคอนโทรลต่าง ๆ บนฟอร์ม โดยจะแสดงบนสุดในแนวนอน และกำหนดด้านซ้ายสุดในแนวตั้ง

2) การสร้างคอนโทรลต่าง ๆ บนฟอร์ม

       หมายถึง การนำคอนโทรลต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบบนฟอร์ม ประกอบด้วยเขตข้อมูลในรูปแบบ Box ประเภทต่าง ๆ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การจัดวาง การปรับขนาด การจัดรูปแบบ เช่น ขนาดตัวอักษร รูปแบบอักษร สีอักษร พื้นหลัง การสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อให้เกิดการประมวลผลต่อเนื่อง โดยอาศัย toolbar (แถบเครื่องมือ) และ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) มาช่วยในการออกแบบ

 • การปรับขนาดพื้นที่ของฟอร์ม (Form Design Area) โดยการเลื่อนไปที่เส้นขอบของพื้นที่การออกแบบ จะปรากฏสัญลักษณ์และมีลูกศร เพื่อเลื่อน ซ้าย/ขวา และลูกศร เพื่อเลื่อนขึ้นลงได้ตามต้องการ


  รูปที่ 7.8 แสดงการปรับขนาดพื้นที่ของ Form Design Area

 • การกำหนดพื้นหลังของฟอร์ม หมายถึง การออกแบบการแสดงพื้นหลังของพื้นที่ที่ออกแบบ จะอยู่ในรูป สีพื้นหลัง หรือแฟ้มรูปภาพกราฟฟิก
  • กำหนดด้วยสีพื้นหลัง (Fill/Back Color) โดยคลิกที่ส่วนพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ เลือกแถบเครื่องมือ Fill/Back Color แล้วเลือกสีที่ต้องการ
  • กำหนดพื้นหลังด้วยรูปภาพ (Picture) เลือกแถบเครื่องมือรูปพื้นหลัง จะปรากฏคุณสมบัติของ Form ให้เลือกเมนู Format เลือก Picture คลิกที่ เพื่อเลือกรูปภาพ โดยเลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการ เลือกชื้อแฟ้มรูปภาพที่ต้องการ เลือก ตกลง (OK) ที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ให้เลือก แถบคุณสมบัติของ Form เลือกโหลดขนาดรูปภาพ (Picture Size Mode) เพื่อปรับรูปภาพเป็น ยึด (Stretch) หรือ ขยาย (Zoom) จะได้รูปภาพขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของฟอร์ม


  รูปที่ 7.9 แสดงการออกแบบพื้นหลังด้วย Auto Format

 • การเลือกตาราง/แบบสอบถาม การเลือกตาราง/แบบสอบถาม ให้กับฟอร์มเพื่อนำมาออกแบบเขตข้อมูลต่าง ๆ บนฟอร์ม โดยการเลือกแผ่นข้อมูล (Properties) เลือกชนิดไปที่ Form เลือกแหล่งระเบียน (Control Source) เลือกตาราง/แบบสอบถาม ที่ต้องการ
 • การออกแบบเขตข้อมูล หมายถึง การออกแบบเขตข้อมูลที่เลือกจากแหล่งระเบียนมาวางบนฟอร์มในรูปแบบการติดต่อข้อมูลด้วย Box ประเภทต่าง ๆ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทดังต่อไปนี้
 • ประเภทกล่องข้อความ (Text Box)

  ใช้แสดง/ป้อนข้อมูล/ลบ/แก้ไขข้อมูล ด้วยคีย์บอร์ดในเขตข้อมูลที่นำออกแบบ รวมทั้งให้ค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการคำนวณ

  ขั้นตอนการออกแบบ

  • คลิกที่เพิ่มข้อมูลที่นี้ (Field List) ที่แถบเครื่องมือ จะปรากฏรายชื่อ เขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Table/Query) ที่เลือกมาออกแบบ
  • คลิกชื่อเขตข้อมูล ลากมาวางบนฟอร์ม จะปรากฏป้ายชื่อ (Label) พร้อม Text Box บนฟอร์มทันที

  รูปที่ 7.10 แสดงการออกแบบเขตข้อมูลประเภท Text Box บนฟอร์ม

  ประเภทกลุ่มตัวเลือก (Option Group)

  หมายถึง การออกแบบเขตข้อมูลโดยแสดงกลุ่มตัวเลือกที่ใช้ออกแบบ การติดต่อข้อมูลโดยการคลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการ โดยผู้ติดต่อไม่ต้องป้อน ข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด โดยแบ่งปุ่มตัวเลือกได้ 3 ประเภท คือ Toggle Button , Option Button, Check Button และที่สำคัญจะบันทึกค่าข้อมูลในรูปตัวเลขให้กับเขตข้อมูลเท่านั้น

  ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือก กลุ่มตัวเลือก (Option Group) จากแถบเครื่องมือออกแบบ
  • คลุมบริเวณบนฟอร์มตามขนาดที่ต้องการ
  • ระบุ ป้ายชื่อ (Label Name) แต่ละปุ่มตัวเลือก
  • ระบุค่าเริ่มต้นให้กับตัวเลือก ถ้าต้องการ ตอบ Yes พร้อมระบุตัวเลือกที่จะเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าไม่ต้องการ ตอบ No
  • ระบุค่าแต่ละตัวเลือก เพื่อบันทึกค่าตัวเลขแทนแต่ละตัวเลือก
  • เลือก เก็บค่าในเขตข้อมูลนี้ (store the value in this field) เพื่อกำหนดเขตข้อมูลในการบันทึก
  • ถ้าเลือก บันทึกค่าสำหรับการใช้ในภายหลัง (Save the Value for later Use) หมายถึงจะเก็บค่าข้อมูลในภายหลัง
  • เลือกประเภท (Type) ของกลุ่มตัวเลือกซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท Option Button, Check Button และ Toggle Button พร้อมรูปแบบ (style) มี 5 ตัวเลือก
  • ระบุคำอธิบาย (Caption) ของกลุ่มตัวเลือก
  • เลือก เสร็จสิ้น (Finish)

  ***หมายเหตุ : เขตข้อมูลที่จะนำมาออกแบบจะต้องเป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็มหรือ Yes / No เท่านั้น

  ตาราง

        ตาราง สร้างตัวเลือกให้กับเขตข้อมูล Class (ระดับชั้น) ด้วย Option Group ประเภท Option Button มีทั้งหมด 2 ตัวเลือกได้แก่ ปวช. ให้เก็บค่า 0 ปวส. ให้เก็บค่า -1 (class เป็นเขตข้อมูลชนิด Yes/No) และต้องการให้ค่าเริ่มต้นเป็นระดับ ปวช.

  ขั้นตอน

  • เลือก กลุ่มตัวเลือก (Option Group) จากกล่องเครื่องมือ
  • คลุมบริเวณบนฟอร์มตามขนาดที่ต้องการ
  • ระบุ ป้ายชื่อ (Label Name) แต่ละปุ่มตัวเลือก
   ป้ายชื่อ (Label Name)
   ปวช.
   ปวส.

  • ตอบ Yes ระบุค่าเริ่มต้น ปวช.
  • กำหนดให้แต่ละตัวเลือก
   ป้ายชื่อ (Label Name)     ค่า(Value)
   ปวช. 0
   ปวส.  -1
                             
  •  เลือก เก็บค่าในเขตข้อมูลนี้ (Store the value in this field) พร้อมระบุเขตข้อมูล Class ในการจัดเก็บ
  • เลือกประเภท Option Button พร้อมเลือกรูปแบบ (style)
  • ระบุคำอธิบาย (caption) เป็น ระดับชั้น ให้กับ Option Group
  • เลือก เสร็จสิ้น (Finish)

  • รูปที่ 7.11 แสดงการออกแบบเขตข้อมูลประเภท Option Group

  ประเภทกล่องคำสั่งผสม/กล่องรายการ (Combo Box/List Box)

        ประเภทกล่องคำสั่งผสม/กล่องรายการ (Combo Box/List Box) หมายถึง การออกแบบเขตข้อมูลโดยแสดงกลุ่มตัวเลือกให้เลือก เมื่อคลิกลูกศรด้านขวามือคล้าย Lookup Wizard ที่ออกแบบบนโครงสร้างตาราง

  ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกกล่องคำสั่งผสม Combo Box หรือ กล่องรายการ (List Box) จากเครื่องมือออกแบบฟอร์ม
  • นำมาคลุมบริเวณฟอร์มตามต้องการ
  • เลือกลักษณะของตัวเลือกซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ

   -    ฉันต้องการให้กล่องคำสั่งผสมรับค่าจากตารางหรือแบบสอบถามอื่น
         (I want the combo box to look up the value in a Table/Query)
   -    ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง (I will type in the value that I want)
   -    ค้นหาระเบียนในฟอร์มของฉันโดยยึดตามค่าที่ฉันเลือกในกล่องคำสั่งผสมของฉัน
         (Find a record on my form based on the value I select in my combo Box)

  • ระบุตัวเลือกตามต้องการ (ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเลือก)
  • เลือก เก็บค่าในเขตข้อมูลนี้ (store the value in this field) เพื่อกำหนดเขตข้อมูลในการบันทึก
  • ถ้าเลือกจดจำค่าสำหรับใช้ในภายหลัง (Remember the Value for later Use) หมายถึง จะเก็บค่าข้อมูลในภายหลัง
  • ระบุ ป้ายชื่อ (Label) ให้กับกล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการ
  • เลือก เสร็จสิ้น (Finish)

    

   ***หมายเหตุ กรณีที่เขตข้อมูลที่เลือกกำหนด Type ด้วย Lookup Wizard ให้เลือก Field List และคลิกชื่อเขตข้อมูล
   ลากมาวางบนฟอร์ม เหมือนการออกแบบ Text Box

  ตัวอย่าง

       ต้องการสร้างตัวเลือก ประเภท Combo Box ให้เก็บเขตข้อมูล pos (ตำแหน่ง) ของ Table แฟ้มนักเรียน โดยตัวเลือกประกอบด้วย แผนกการเงิน บัญชี การตลาด บุคคล ธุรการ และประชาสัมพันธ์

  ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกกล่องคำสั่งผสม (Combo Box)จากเครื่องมือออกแบบ
  • นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์ม ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
  • เลือกลักษณะของตัวเลือก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง (I will type in the value that I want)
  • ระบุตัวเลือก การเงิน บัญชี การตลาด บุคคล ธุรการ และประชาสัมพันธ์ที่ Col1
  • เลือกเก็บค่าในเขตข้อมูลนี้ (Store the value in this field) ระบุ pos
  • พิมพ์ตำแหน่งที่ป้ายชื่อ (Label ) สำหรับ กล่องคำสั่งผสม (Combo Box)
  • เลือกเสร็จสิ้น (Finish)

  รูปที่ 7.12 แสดงการออกแบบตัวเลือกกล่องคำสั่งผสมให้กับเขตข้อมูล


การออกแบบเขตข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณ

      การออกแบบเขตข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณ หมายถึง การออกแบบ กล่องข้อความ (Text Box) เพื่อกำหนดค่าหรือคำนวณค่าและแสดงผลลัพธ์บน Text Box ซึ่งโดยคุณสมบัติของ Text Box จะต้องแก้ไขหรือลบไม่ได้และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือก กล่องข้อความ (Text Box) จากแถบเครื่องมือออกแบบ
 • นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์ม ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
 • จะปรากฏ ป้ายชื่อ (Label) ด้านซ้ายมือ และ Text Box ด้านขวามือ
 • คลิกขวาที่ Text Box แล้วเลือก คุณสมบัติ (Properties)
 • เลือกเมนู ข้อมูล (Data) กำหนดคุณสมบัติต่อไปนี้
  • แหล่งตัวควบคุม ให้กำหนดสูตรการคำนวณหรือกำหนดค่า โดย ให้พิมพ์เครื่องหมาย = นำหน้าสูตรการคำนวณ
  • เปิดใช้งาน (Enable) ตอบ No หมายถึง เข้าถึงข้อมูลไม่ได้
  • ล็อก (Lock) ตอบ Yes หมายถึง ห้ามแก้ไข
 • กรณีจัดรูปแบบ เลือกเมนู รูปแบบ (Format) แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ
 • คลิกขวาที่ ป้ายชื่อ (Label) เลือกคุณสมบัติ (Properties) เลือกรูปแบบ (Format) เลือก ป้ายคำอธิบาย (Caption) ระบุข้อความ อธิบายค่าที่เกิดจากการคำนวณ

ตัวอย่าง

      แสดงค่าภาษี/เดือน ของพนักงานบนฟอร์มข้อมูลพนักงานแต่ละคน โดยกำหนด เงื่อนไข คือ พนักงานที่มีเงินเดือน เกิน 10,000 บาท จะถูกหักภาษี/เดือน คนละ 5% ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 2.5 % ของเงินเดือน

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือก กล่องข้อความ (Text Box) จาก Tool Box
 • นำมาคลุม บริเวณบนฟอร์ม ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
 • คลิกขวาที่ Text Box แล้วเลือกคุณสมบัติ (Properties)
 • เลือกเมนู ข้อมูล (Data) กำหนดคุณสมบัติต่อไปนี้
  ข้อมูล (Data)
  แหล่งตัวควบคุม  (Control Source) =iif([sal]>10,000,[sal]*.05,[sal]*.025)
  ชื่อ (Name)  tax
  เปิดใช้งาน (Enable) No
  ล็อก (Lock) Yes

 • เลือกเมนู รูปแบบ (Format) กำหนด คุณสมบัติต่อไปนี้
  รูปแบบ (Format)  
  รูปแบบ (Format) ฿#,###.00

 • คลิกขวาที่ คำอธิบาย เลือกคุณสมบัติ เลือกรูปแบบ เลือกป้ายคำอธิบาย
  รูปแบบ (Format)  
  ป้ายคำอธิบาย(Caption) ภาษี/เดือน

รูปที่ 7.13 แสดงการออกแบบเขตข้อมูลที่เกิดจากการคำนวณ

การออกแบบข้อความบนฟอร์ม

         การออกแบบข้อความบนฟอร์ม หมายถึง การออกแบบป้ายชื่อหรือข้อความ (Label) เพื่อสร้างข้อความเพิ่มเติมบนฟอร์มให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือก ป้ายชื่อ (Lable) จากแถบเครื่องมือออกแบบ
 • นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์ม ณ บริเวณที่ต้องการ
 • พิมพ์ข้อความตามต้องการ

การออกแบบรูปภาพบนฟอร์ม

         การออกแบบรูปภาพบนฟอร์ม หมายถึง การออกแบบเพื่อนำรูปภาพหรือเสียงมาวางบนฟอร์ม โดยมีเครื่องมือในการออกแบบ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

       แบบที่ 1 กรอบวัตถุที่ถูกผูก (Bound Object Frame) หมายถึง คอนโทรลหรือ Box ที่ใช้ในการรับข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลประเภท OLE-Object ที่เก็บใน Table เป็นได้ทั้งรูปภาพหรือเสียง การกำหนดเขตข้อมูลโดยการคลิกขวาเลือก Properties และกำหนดเขตข้อมูลที่ Control Source

       แบบที่ 2 กรอบวัตถุที่ไม่ถูกผูก (Unbound Object Frame) หมายถึง คอนโทรลที่ใช้แสดงรูปภาพหรือเสียงที่ไม่ต้องการเก็บใน Table เช่น แฟ้มจากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Word, Excel ฯลฯ หรือแฟ้มรูปภาพหรือเสียง เป็นต้น

       แบบที่ 3 รูป (Image) (หรือแทรกรูป ) หมายถึง คอนโทรลที่ใช้แสดงรูปภาพ เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น *.BMP, *.GIF,* *.JPG ฯลฯ

รูปที่ 7.14 แสดงการออกแบบรูปภาพประเภทแทรกรูปบนฟอร์ม

**หมายเหตุ การแสดงรูปภาพควรกำหนดขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับขนาดของกรอบรูปภาพ โดยการคลิกขวารูปภาพ เลือก คุณสมบัติ (Properties) เลือก รูปแบบ (Format) เลือกโหมด ขนาด (Size Mode) ซึ่งสามารถปรับรูปภาพได้ 3 ลักษณะ คือ

 • ตัด (Clip) แสดงรูปภาพตามขนาดและสัดส่วนเดิม ซึ่งอาจไม่เต็มกรอบ หรือส่วนที่เกินจากกรอบจะหายไปกรณีรูปภาพมีขนาดใหญ่
 • ยืด (Stretch) แสดงภาพโดยปรับขนาดรูปภาพเดิม ซึ่งอาจจะยืดหรือหดรูปภาพให้เท่ากับขนาดของกรอบที่กำหนดบนฟอร์ม
 • ขยาย (Zoom) แสดงภาพโดยการย่อ/ขยายรูปภาพให้พอดีกับขนาดของกรอบที่กำหนด บนฟอร์ม โดยจะยังคงรักษาสัดส่วนเดิมเอาไว้

การตกแต่งคอนโทรล

      การตกแต่งคอนโทรล หมายถึง การออกแบบตกแต่งคอนโทรลต่าง ๆ ที่ออกแบบบนฟอร์ม ได้แก่ ป้ายชื่อ (Label) เขตข้อมูลที่อยู่ในรูป Box ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพ ให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับการออกแบบฟอร์ม โดยการใช้แถบเครื่องมือประเภท รูปแบบ (Formatting) ช่วยเหลือในการออกแบบตกแต่ง

ขั้นตอนการออกแบบ

 • คลิกเลือกคอนโทรลที่ต้องการออกแบบ (โดยจะแสดงกรอบล้อมรอบคอนโทรลที่เลือก)
 • เลือกปุ่มคำสั่งบนแถบเครื่องมือ ประเภท Formatting ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์คำสั่ง ชื่อปุ่มคำสั่ง การทำงาน
วัตถุ (Object) เลือกคอนโทรลที่ต้องการออกแบบ
แบบอักษร (Font) เลือกรูปแบบอักษร
ขนาดแบบอักษร
(Font Size)
เลือกขนาดตัวอักษร
หนา (Bold)
เอียง (Italic)
ขีดเส้นใต้ (Underline)
แสดงตัวอักษร หนา เอียง ขีดเส้นใต้
ชิดซ้าย(Left)
จัดกลาง (Center)
ชิดขวา (Right)
วางข้อความชิดซ้าย
วางข้อความจัดกลาง
วางข้อความชิดขวา
สีพื้นหลัง (Fill/Back Color) เลือกสีพื้นให้กับคอนโทรลที่เลือก
สีอักษร (Font/Fore Color) เลือกสีอักษรให้กับคอนโทรลที่เลือก
เส้นขอบรูปร่าง
(Line/Border Color)
เลือกสีของเส้นขอบ
ขนาดของเส้นขอบ
(Line/Border Width)
เลือกขนาดของเส้นขอบ
ลักษณะพิเศษ
(Special Effect)
เลือกลักษณะคอนโทรลรูปแบบต่าง ๆ

การปรับขนาดหรือย้ายคอนโทรล

       การปรับขนาดหรือย้ายคอนโทรล หมายถึง การออกแบบเพื่อปรับขนาดของคอนโทรล หรือต้องการเคลื่อนย้ายคอนโทรล ไปยังตำแหน่งใหม่

การปรับขนาดของคอนโทรล
 • โดยการคลิกคอนโทรลที่ต้องการให้ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยม ตามมุมรอบด้าน ถ้าต้องการปรับหลายคอนโทรลพร้อมกัน ให้กด Shift ค้างไว้เพื่อลากคอนโทรลถัดไป หรือใช้เมาส์คลิกคลุมบริเวณกลุ่มคอนโทรลที่ต้องการ
 • เลื่อนเมาส์ไปที่กล่องสี่เหลี่ยม ที่เส้นขอบจะปรากฏลูกศร ให้คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา ตามต้องการ หรือคลิกขวาเลือก Properties เลือก Format เลือก Height เพื่อปรับความสูงของคอนโทรลด้วยตัวเลข และเลือก Width เพื่อปรับความกว้างของคอนโทรลด้วยตัวเลขตามต้องการ

การเคลื่อนย้ายคอนโทรล
       โดยการคลิกคอนโทรลที่ต้องการ ให้ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยม ตามมุมรูปรอบด้าน ถ้าเลื่อนไปที่มุมบนซ้ายของคอนโทรล หมายถึง ต้องการเคลื่อนย้ายเฉพาะคอนโทรลที่เลือกเพียงคอนโทรลเดียว ถ้าต้องการย้ายหลาย ๆ คอนโทรล ให้ไปที่เส้นขอบของคอนโทรล ให้คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ตามต้องการรูปที่7.15 แสดงการปรับเปลี่ยนของคอนโทรล ประเภท Text Box ด้วยเมาส์รูปที่7.16 แสดงการเคลื่อนย้ายคอนโทรลบนฟอร์ม

การสร้างปุ่มคำสั่ง

      การสร้างปุ่มคำสั่ง หมายถึง การออกแบบปุ่มคำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้เลือกหรือคลิกก็จะสามารถทำงานตามชนิดของปุ่มคำสั่งได้ทันที เช่น ปุ่ม ปิด/เปิด ฟอร์ม ปุ่มเพิ่มข้อมูล ปุ่มบันทึกข้อมูล ปุ่มค้นหาข้อมูล ปุ่มลบข้อมูล ฯลฯ

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกปุ่ม Command Button บน Tool Box (กล่องเครื่องมือ)
 • คลุมบริเวณบนฟอร์ม ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
 • จะปรากฏเมนู Command Button Wizard
 • เลือกชุดคำสั่งหรือประเภทของชุดการกระทำที่ Categories
 • เลือกคำสั่งที่ต้องการที่ Actions
  ตารางแสดงคำสั่ง Actions
  Categorie Actions ความหมายของคำสั่ง
  Record Operations Add New Record เพิ่มข้อมูลรายการใหม่
    Delete Record ลบรายการข้อมูลที่ชี้อยู่
    Save Record บันทึกข้อมูลรายการที่ชี้อยู่
  Record Navigation Find Record ค้นหารายการข้อมูล
  Form Operation Open Form เปิดฟอร์มตามชื่อฟอร์มที่ระบุ
    Close Form ปิดฟอร์มที่เปิดอยู่ขณะนั้น
  Application Quit Application ออกจากโปรแกรม Access

 • เลือกสัญลักษณ์หรือข้อความวางบนปุ่มคำสั่ง Text แสดงข้อความที่ระบุ Picture แสดง รูปภาพที่ระบุ
 • ระบุชื่อคำสั่ง (Name)
 • เลือก Finish

ตัวอย่าง

       สร้างปุ่มคำสั่งเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มข้อมูลรายการใหม่ (New Record) ใน Table แฟ้มนักเรียน โดยนำไปวางที่ด้านล่างของฟอร์ม

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกปุ่ม (Command Button) บนเครื่องมือออกแบบ
 • คลุมบริเวณบนฟอร์ม ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
 • เลือก Record Operation ที่ Categories
 • เลือกคำสั่ง Add New Record ที่ Action
 • เลือก Picture เลือกรูปภาพตามตัวอย่าง
 • พิมพ์ชื่อปุ่มคำสั่ง new_rec เลือก Finish

รูปที่ 7.17 แสดงการออกแบบปุ่มคำสั่งด้วย Command Button