บทที่ 7

การออกแบบฟอร์ม (Form)

บทสรุป

บทสรุป

ความหมายของ Form

       ความหมายของ Form หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูลโดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Query เพื่อติดต่อกับผู้ที่ใช้ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อข้อมูล

ประเภทของ Form

       วิธีการสร้างฟอร์มสามารถสร้างได้หลายวิธี โดยผู้สร้างสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองหรือออกแบบโดยวิธีมีตัวช่วยสร้าง (Wizard) โปรกรม Access สามารถออกแบบฟอร์มได้ทั้งหมด 7 รูปแบบ

 • 1. ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ (Autoform Columnar) หมายถึง ฟอร์มประเภทคอลัมน์ แสดงข้อมูล 1 รายการต่อ 1 จอภาพ
  • 2. ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autoform Tabular) หมายถึง ฟอร์มประเภทที่ต้องการแสดงและติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในแนวแถวจากซ้ายไปขวา ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้หลายรายการใน 1 จอภาพ
 • 3. ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet) หมายถึงฟอร์มที่นำข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลมาเรียงในแนวแถวและคอลัมน์ ซึ่งเหมือนกับการแสดงตาราง
 • 4. ตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่มีตวามซับซ้อนมากขึ้น
 • 5.ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจาก Table/Query  
  มาออกแบบเพื่อสร้างข้อมูลในแผนภูมิ (Chart) รูปแบบต่าง ๆ
 • 6.ตัวช่วยสร้างตาราง (Pivot Table Wizard) หมายถึง การออกแบบเพื่อสรุปผลข้อมูลด้วยค่าฟังก์ชั่นต่างๆ
 • 7.ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่ผู้ออกแบบสามารถกำหนดข้อมูล รูปแบบ การจัดวาง รูปแบบการติดต่อบนฟอร์มได้อย่างอิสระตามความต้องการของผู้ใช้ พื้นที่ออกแบบฟอร์ม (Form Design Area) หมายถึง พื้นที่ที่จะนำมาออกแบบฟอร์มโดยจะแบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน คือ
  • ส่วนหัวของฟอร์ม/ส่วนท้ายของฟอร์ม (Form Header/Form Footer) หมายถึง ส่วนที่ใช้แสดงข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลที่ต้องการให้แสดงที่ส่วนบน/ส่วนล่างของฟอร์ม
  • ส่วนหัวของหน้า/ส่วนท้ายของหน้า (Page Header/Page Footer) หมายถึง ส่วนที่จะใช้ในการแสดงเมื่อมีการขึ้นหน้าใหม่ โดยจะแสดงเมื่อพิมพ์ลงกระดาษเท่านั้นจะไม่มีผลทางจอภาพ
  • ส่วนรายละเอียด (Detail) หมายถึง ส่วนที่จะติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นส่วนที่จะนำเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เลือกมาออกแบบส่วน Detail
  • ไม้บรรทัด (Ruler) หมายถึง เครื่องมือที่จะช่วยในการกำหนดขนาด และจัดวางคอนโทรลต่าง ๆ บนฟอร์ม

การสร้างคอนโทรต่างๆ บนฟอร์ม

      หมายถึง การนำคอนโทรลต่าง ๆ มาออกแบบฟอร์ม ประกอบด้วยเขตข้อมูลในรูปแบบ Box ประเภทต่าง ๆ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การจัดวาง การปรับขนาด การจัดรูปแบบ เช่น ขนาดอักษร รูปแบบอักษร สีอักษร พื้นหลัง การสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อให้เกิดการประมวลผลต่อเนื่อง โดยอาศัย Toolbar (แถบเครื่องมือ) และ Toolbox (กล่องเครื่องมือ) มาช่วยในการออกแบบ