บทที่ 8

การสร้างฟอร์มย่อย (Subform)

การสร้างฟอร์มย่อยด้วยตัวคุมแท็บ (Page Control)

การสร้างฟอร์มย่อยด้วยตัวควบคุมแท็บ (Page Control)

       หมายถึง การออกแบบฟอร์มหลักที่ต้องการฟอร์มย่อยมากกว่า 1 ฟอร์มย่อย โดยออกแบบแต่ละฟอร์มย่อยบนตัวควบคุมแท็บ (Page control) แต่ละหน้า (Page) โดยสามารถออกแบบได้มากกว่า 1 หน้า ตามความต้องการ โดยฟอร์มย่อยแต่ละหน้า จะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก

ตัวอย่าง

     ในการบันทึกข้อมูลบุคลากรในตารางชื่อ person ต้องการสร้างรายการย่อยเพื่อบันทึกประวัติการศึกษาของพนักงานในแต่ละระดับ และสร้างรายการย่อยเพื่อบันทึกประวัติการดูงานของพนักงานในแต่ละครั้ง โดยการออกแบบด้วยตัวควบคุม (Page Control)

1. ออกแบบตาราง (Table) จำนวน 3 ตารางตามโครงสร้างต่อไปนี้

ตาราง person

ตาราง educate

ตาราง train

2. ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Table)
กำหนดให้ตารางชื่อ person เป็นฐานข้อมูลหลัก โดยกำหนดให้เขตข้อมูล code (รหัส) เป็นคีย์หลัก และกำหนดให้รายการย่อยเพื่อนำไปกำหนดในแต่ละหน้า (Page) เชื่อมความสัมพันธ์มายังฐานข้อมูลด้วยเขตข้อมูล code (รหัส) ของตาราง ซื่อ educate และ train ตามลำดับ และกำหนดความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many)รูปที่ 8.5 แสดงการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง person, educate และ train

 

ขั้นตอนการออกแบบฟอร์ม(From)

 • เลือกตาราง person เลือกเมนู สร้าง (Create)
 • เลือกตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Table Wizard)
 • เลือกเขตข้อมูลทั้งหมดจากตาราง person
 • เลือก เค้าโครง (Layout) แบบ คอลัมน์ (Columnar)
 • ระบุชื่อเรื่อง (Title) สำหรับฟอร์มที่ต้องการ
 • เลือกปรับเปลี่ยนการออกแบบฟอร์ม (from Design) เพื่อออกแบบเขตข้อมูลตามต้องการบนฟอร์ม
 • เลือกเสร็จสิ้น (Finish)  รูปที่8.6 แสดงการสร้างฟอร์มในส่วนฟอร์มหลัก • เข้าสู่มุมมองออกแบบ (Desing View) ของฟอร์ม เลือกตัวควบคุมแท็บ (Page Control) นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์มหลัก
 • เลือก หน้ากระดาษ 1 (Page1) คลิกขวา เลือกคุณสมบัติ (Properties) เลือกชื่อ (Name) ระบุ การศึกษา เลือก ปิด
 • เลือกตาราง educate คลิกค้างไว้ลากมาวางบนหน้ากระดาษ 1 ของตัวควบคุมแท็บ
 • เลือก เลือกจากรายการ (Define my own)
 • เลือก แสดง educate สำหรับแต่ละระเบียบใน person โดยการใช้ code
 • ระบุชื่อฟอร์มย่อยให้กับหน้ากระดาษ 1 ที่เลือกเสร็จสิ้น (Finish)  รูปที่ 8.7 แสดงการออกแบบฟอร์มย่อยบนตัวควบคุมแท็บในหน้ากระดาษ 1

 • เลือกหน้ากระดาษ 2 (Page 2 ) คลิกขวา เลือก คุณสมบัติ (Properties)
 • เลือกชื่อ (Name) ระบุการอบรม เลือก ปิด
 • เลือกตาราง train คลิกค้างไว้ ลากมาวางบนหน้ากระดาษ 2 ของตัวควบคุมแท็บ
 • เลือกจากรายการ (Define my own)
 • เลือก แสดง train สำหรับแต่ละระเบียนใน person โดยการใช้ code
 • ระบุชื่อฟอร์มย่อยให้กับหน้ากระดาษ 2 เลือกเสร็จสิ้น (Finish)
 • หลังจากนั้นให้เข้าไปออกแบบแต่ละฟอร์มย่อยทั้ง 2 หน้า (โดยการดับเบิ้ลคลิกฟอร์มย่อยแต่ละฟอร์ม) เพี่อลบเขตข้อมูล code ออกทั้ง 2 ฟอร์มย่อย เพราะเขตข้อมูล code จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกฟอร์มย่อยแต่ละรายการรูปที่ 8.8 แสดงการออกแบบฟอร์มย่อยบน Page Control ใน page 2รูปที่ 8.9 แสดงฟอร์มประเภทตัวควบคุมแท็บหลังการออกแบบ