บทที่ 8

การสร้างฟอร์มย่อย (Subform)

บทสรุป

บทสรุป

       

ในการออกแบบฟอร์มที่มีการสื่อสารข้อมูลหลาย ๆ ตาราง บางครั้งจำเป็นต้องอาศัยฟอร์มย่อยช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร และแต่ละตารางอาจต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเกิดขึ้นได้ ในหน่วยนี้จึงขอแนะนำฟอร์มที่ต้องการฟอร์มย่อยในการทำงาน 2 รูปแบบ คือ การออกแบบฟอร์มย่อย (Subform/Subreport) และการออกแบบฟอร์มด้วยตัวควบคุมแท็บ (Page Control)

การสร้างฟอร์มย่อยและรายงานย่อย (Subform/Subreport)

       การออกแบบฟอร์มย่อยและรายงานย่อย (Subform/Subreport) จะเกิดขึ้นเมื่อการออกแบบข้อมูล 1 รายการ (Record) มีการสร้างข้อมูลย่อยอีกหลายรายการ เช่น การออกแบบใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อสินค้า 1 รายซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้มากกว่า 1 ชนิดหรือมากกว่า 1 รายการ

การสร้างฟอร์มย่อยด้วยตัวควบคุมคุมแท็บ (Page Control)

      หมายถึง การออกแบบฟอร์มหลักที่ต้องการฟอร์มย่อยมากกว่า 1 ฟอร์มย่อย โดยออกแบบแต่ละฟอร์มย่อยบนตัวควบคุมแท็บ (Page Control) แต่ละหน้า (Page) โดยสามารถออกแบบได้มากกว่า 1 หน้า ตามความต้องการ โดยฟอร์มย่อยแต่ละหน้าจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับข้อมูลในเขตข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก