บทที่ 9

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์ม

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์

     การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์ มักจะใช้ในการค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลที่ละรายการ (ฟอร์มแบบ Columnar) หรือฟอร์มประเภทตารางที่สืบค้นโดยการระบุผ่านทางคีย์บอร์ด และวิธีการสืบค้นก็สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนโปรแกรม VBA ผ่านมุมมองรหัส (code) หรือสร้างคำสั่งต่อเนื่องด้วยแมโคร (Macro) ซึ่งจะกล่าวเป็นตัวอย่างในหัวข้อนี้

ตัวอย่าง

      นำ Table ชื่อ PERSON ประกอบด้วยฟิลด์ code (รหัส), name (ชื่อ), sname(สกุล), dep (แผนก), sex (เพศ), born (วันเกิด), addr (ที่อยู่), sal (เงินเดือน) และ pict (รูปถ่าย) มาออกแบบบนฟอร์มเพื่อนำมาค้นหาพนักงานด้วยการระบุรหัสพนักงานเป็นเงื่อนไขการสืบค้น

ขั้นตอนการออกแบบ

 • ออกแบบ Table ชื่อ person
 • กำหนดโครงสร้างตามตัวอย่าง ดังรูปที่ 9.1
 • ออกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการสืบค้น
  • เลือก ชื่อตาราง person ที่ต้องการเลือกเมนูสร้าง (Create)
  • เลือก แถบเครื่องมือฟอร์ม (AutoForm Columnar)
  • เข้าสู่มุมมองออกแบบของฟอร์ม พร้อมจัดตำแหน่งของเขตข้อมูล (หรือฟิลด์) แต่ละฟิลด์ให้เหมาะสม
  • เลือกเครื่องมือ Text Box นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์ม คลิกขวา เลือกคุณสมบัติ
   - กำหนดป้ายคำอธิบาย ของ Label เป็นระบุรหัส [XXXX]
   - กำหนด name  ของ Text Box เป็น tcode
  • เลือกเครื่องมือ ปุ่มคำสั่ง (Command bottom) นำมาคลุมบริเวณบนฟอร์มโดยวางบริเวณใกล้เคียง Text Box คลิกขวาเลือก คุณสมบัติ
   - กำหนดป้ายคำอธิบาย (Caption) ปุ่มคำสั่งเป็น เริ่มค้นหา
   - กำหนดเหตุการณ์ (Event ) เมื่อกดเมาส์ (on Click) ระบุชื่อ Macro ชื่อ Macro_Find)
  • บันทึกฟอร์ม ชื่อ Find_Data
 • ออกแบบแมโครเพื่อกำหนดเงื่อนไขการสืบค้น
  • เลือกเมนู Macro เลือก New
  • เลือก Action เลือกคำสั่ง Apply Filter (คำสั่งที่ใช้กรองข้อมูลตามเงื่อนไข)
  • เลือก เงื่อนไข Where เพื่อกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเป็นเงื่อนไข Where

   [code]=[Forms]![Find_Data]![tcode]


   (หมายถึง ค้นหาฟิลด์ code ที่มีค่าเท่ากับ tcode บนฟอร์ม find_data)

  • เลือก File เลือก Save ระบุชื่อเป็น Macro_data
  • เสร็จสิ้นการออกแบบ จะได้ฟอร์มที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล โดยผ่านเครื่องมือ Text Box และ Command Box ได้ตามต้องการ


รูปที่ 9.1 แสดงการออกแบบ Table ชื่อ person


รูปที่ 9.2 แสดงการออกแบบฟอร์มจากตารางชื่อ personรูปที่ 9.3 แสดงการกำหนด name ของ Text Box เป็น tcodeรูปที่ 9.4 แสดงการกำหนดเหตุการณ์เมื่อกดเมาส์ (On Click) ของปุ่มคำสั่ง


รูปที่ 9.5 แสดงการออกแบบคำสั่งในแมโครสำหรับการสืบค้น

รูปที่ 9.6 แสดงตัวอย่างฟอร์มในการสืบค้นด้วย Text Box หลังการออกแบบ