บทที่ 9

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์ม

บทสรุป

บทสรุป

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์

        การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทคอลัมน์ มักจะใช้ในการค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลที่ละรายการ (ฟอร์มแบบ Columnar) หรือฟอร์มประเภทตารางที่สืบค้นโดยการระบุผ่านทางคีย์บอร์ด และวิธีการสืบค้นก็สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนโปรแกรม VBA ผ่านมุมมองรหัส (Code) หรือสร้างคำสั่งต่อเนื่องด้วยแมโคร (Macro)

การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์มประเภทตาราง

       หมายถึง การสืบค้นข้อมูลประเภทสร้างตัวเลือกในการสืบค้นจะใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล ประเภทกลุ่ม ซึ่งต้องการแสดงข้อมูลมากกว่า 1 รายการ ดังนั้นจะมักออกแบบกับฟอร์มประเภทตาราง (Tabular) หรือแผ่นข้อมูล (Datasheet) และสามารถสรุปผลข้อมูลแต่ละกลุ่มตามตัวเลือกที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน sum, count, avg, max ฯลฯ