บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

การออกแบบรายงาน

การออกแบบรายงาน

      ในการออกแบบรายงานในแฟ้มข้อมูล Access สามารถออกแบบได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ในส่วนของผู้ออกแบบก็สามารถออกแบบได้ 2 ลักษณะ คือการออกแบบรายงานที่ต้องการตัวช่วย (Wizard) และการออกแบบราบงานประเภทกำหนดเอง (Design View) ดังนั้นจึงแบ่งประเภทของรายงานได้ 5 ประเภทดังต่อไปนี้