บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

รายงานแบบรายงานอัตโนมัติ (Auto Report Tabular)

รายงานแบบรายงานอัตโนมัติ (Auto Report Tabular)

      รายงานแบบรายงานอัตโนมัติ (Auto Report Tabular) หมายถึง การออกแบบรายงานที่นำฟิลด์แต่ละรายการเรียงจากซ้ายไปขวามือในบรรทัดเดียวกัน และสามารถแสดงหลาย ๆ รายการในหนึ่งหน้ากระดาษ ข้อมูลที่นำมาแสดงในรายงานจะนำมาจากตาราง/สอบถาม (Table/query) ที่ผู้ออกแบบเลือก

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการ
  • เลือกเมนูสร้าง (Create) เลือกรายงาน
  • จะปรากฏรายงานแบบรายงานอัตโนมัติในรูปตารางรูปที่ 10.2 แสดงการออกแบบรายงานแบบรายงานอัตโนมัติ