บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

รายงานแบบแผนภูมิ (Chart Wizard Report)

รายงานแบบแผนภูมิ (Chart Wizard Report)

      รายงานแบบแผนภูมิ (Chart Wizard Report) หมายถึง การนำข้อมูลจากตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) มาออกแบบในรูปแผนภูมิ (Chart) และแสดงออกทางรายงานในลักษณะของรูปภาพ (OLE-Object) ซึ่งสามารถปรับขนาดของแผนภูมิให้ย่อ/ขยายได้ และการปรับขนาดขึ้นอยู่กับโหมดขนาด (Size Mode) ที่กำหนดในคุณสมบัติ (Properties) คือ ยึด (Strech) หรือ ขยาย (Zoom)

ขั้นตอนการออกแบบ

  • เลือกเมนูสร้าง เลือกแบบรายงาน
  • เลือก แผนภูมิ (Chart) บนแถบเครื่องมือ นำมาวาดบนตารางออกแบบ
  • เลือกตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) ที่ต้องการ
  • เลือกรูปแบบแผนภูมิ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง เส้น วงกลม ฯลฯ ที่ต้องการ
  • เลือกเขตข้อมูลที่จะนำมาออกแบบแผนภูมิ (แกน X ชุดข้อมูล Y และค่า Z)
  • เลือกเขตข้อมูลให้กับแผนภูมิแต่ละแกน (ลากมาวางบนแผนภูมิ)
  • ดับเบิลคลิก SumOf เขตข้อมูลเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันค่า Z (กรณีต้องการเปลี่ยนฟังก์ชัน)
  • ระบุ หัวเรื่องแผนภูมิ (Title) ให้กับแผนภูมิและบันทึกภายใต้ชื่อเดียวกัน
  • เลือกเสร็จสิ้น (Finish)
  • จะได้แผนภูมิในรูป รูปภาพ ปรากฏบนหน้ากระดาษที่เลือก


รูปที่ 10.3 แสดงการออกแบบรายงานแบบแผนภูมิ