บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

รายงานแบบ Label Wizard

รายงานแบบ Label Wizard

      รายงานแบบ Label Wizard หมายถึง การออกแบบรายงานเพื่อแสดงข้อมูลในรูปป้ายหรือฉลาก (Label) ลักษณะคล้ายแบบ Columnar แต่สามารถแสดงหลายคอลัมน์ในหนึ่งหน้ากระดาษขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกแบบรายงาน

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกตาราง/แบบสอบถาม เลือกสร้าง (Create)
 • เลือกป้ายชื่อ (Label) ที่แถบเครื่องมือ
 • เลือกขนาดของ Label (Dimensions) และจำนวนสดมภ์ (Number Across) ถ้าต้องการกำหนดขึ้นใช้ด้วยตนเองให้เลือก  Customize  เพื่อกำหนดขนาดใหม่
 • กำหนดรูปแบบอักษร ขนาดอักษร และสีอักษร
 • ออกแบบ Label แต่ละแถว โดยมีรูปแบบดังนี้
  รูปแบบ ข้อความ {ชื่อฟิลด์}........
  ตัวอย่าง ชื่อ-สกุล : {name} {sname}
 • เลือกฟิลด์ที่ต้องการจัดเรียง (Sort by)
 • ระบุชื่อรายงาน เพื่อทำการบันทึก เลือก Finish

ตัวอย่าง

 รายงานเกรดนักเรียนในรูปฉลาก ชนิด 2 คอลัมน์ จาก Table แฟ้มนักเรียน โดยต้องการแสดงฉลากตามตัวอย่างต่อไปนี้

รหัส : xxxxx
ชื่อ-สกุล : xxxxx
แผนก : xxxxx
ระดับชั้น : xxxxx
เกรด : x

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกตาราง แฟ้มนักเรียน เลือกเมนู สร้าง (Create) เลือก ป้ายชื่อ (Label) ที่แถบเครื่องมือ
 • เลือกขนาด J8162   33.87 mm x 99.06 mm 2
 • กำหนด font เป็น LilyUPC size 14 color สีน้ำเงิน
 • กำหนดรูปแบบฉลากที่ Prototype Label
  รหัส:xxxxx
  ชื่อ-สกุล:xxxxx
  แผนก:xxxxx
  ระดับชั้น:xxxxx
  เกรด:xx

 • เลือกฟิลด์ dep ที่เรียงลำดับตาม (Sort by)
 • ระบุชื่อ รายงานเกรดนักเรียน เลือก Finish

 


รูปที่ 10.4 แสดงการออกแบบรายงานแบบป้ายชื่อ (Label Wizard)