บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

การกำหนดหน้ากระดาษ (Page Setup)

การกำหนดหน้ากระดาษ (Page Setup)

        ในการนำเสนอรายงานที่ออกแบบทางเครื่องพิมพ์จะต้องกำหนดขนาดของกระดาษที่เหมาะสมกับรายงานที่ออกแบบ ดั้งนั้นการกำหนดขนาด (size), แนวกระดาษ, ระยะห่างของเส้นขอบทั้ง 4 ด้าน (left, right, top, buttom) และกรณีรายงานประเภทป้ายหรือฉลาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคอลัมน์ ขนาดของคอลัมน์ จำนวนแถวแต่ละคอลัมน์

ขั้นตอนการออกแบบ

 • เลือกรายงานที่ต้องการ เลือกเมนู แฟ้ม (File) เลือก พิมพ์ (Print)
 • เลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
 • จะปรากฏเมนูการออกแบบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) ดังต่อไปนี้
  • เมนูตัวเลือก การพิมพ์ (Margin) กำหนดระยะเส้นขอบ ประกอบด้วย
   • ขอบซ้าย (left)
   • ขอบขวา (right)
   • ขอบบน (top)
   • ขอบล่าง (buttom)
  • เมนู หน้า (Page) กำหนดขนาดกระดาษ ประกอบด้วย
   • กำหนดแนวกระดาษ (Orientation)
   • แนวตั้ง (Portrait)
   • แนวนอน (Landscape)
   • ขนาดกระดาษ (size) เช่น กระดาษ A4, F4, letter ฯลฯ
  • เมนูคอลัมน์ (Column) ขนาดของรายงานประเภทป้ายและฉลาก
   • กำหนดจำนวนคอลัมน์ (Number of Columns)
   • ระยะห่างระหว่างแถว (Rom Spacing)
   • ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ (Column Spacing)
   • ความกว้างของคอลัมน์ (Width), ความสูงของคอลัมน์ (Height)
   • กำหนดการจัดเรียงรายการ (record) โดย
    เรียงในแนวตั้งจากบนลงล่างแล้วขึ้นคอลัมน์ใหม่ (Down, then Across)
    เรียงในแนวตั้งจากซ้ายไปขวาแล้วขึ้นแถวใหม่ (Across, then Down)


รูปที่ 10.12 แสดงการกำหนดหน้ากระดาษ (page Setup)