บทที่ 10

การออกแบบรายงาน (Report)
ทางเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ (Print)

การพิมพ์ (Print)

       การพิมพ์ หมายถึง การนำตาราง/แบบสอบถาม (Table Query) ฟอร์ม (Form) หรือรายงาน (Report) ออกทางกระดาษพิมพ์ตามรูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษบนเครื่องพิมพ์ที่กำหนด และติดต่ออยู่กับ CPU ที่ทำงานอยู่ สามารถกำหนดหน้าในการพิมพ์และจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์ โดยมีขั้นตอนการพิมพ์ต่อไปนี้

ขั้นตอนการกำหนด

 • เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เลือกเมนู แฟ้ม (File) เลือก พิมพ์ (Print)
 • จะปรากฏเมนูการพิมพ์ดังรูปที่ 10.14
  • ชื่อ (Name) กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ และรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • -   คุณสมบัติ (Properties) เมื่อต้องการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
  • ช่่วงระยะที่พิมพ์ (Print Range) หมายถึง การกำหนดช่วงที่ต้องการเครื่องพิมพ์
   -    ทั้งหมด (ALL) พิมพ์ทั้งหมด หรือ พิมพ์ทุกหน้า
   -     หน้า จาก (Page Form) เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าที่ต้องการ โดยการระบุจาก หน้าแรก ถึง หน้าสุดท้าย
  • ติดตั้ง (Seup) เพื่อกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
  • สำเนา (Copies) เพื่อกำหนดจำนวนสำเนา
   -     จำนวนสำเนา (Number of Copies) กำหนดจำนวนสำเนาของสิ่งที่พิมพ์
   -      ทีละชุด เพื่อกำหนดให้พิมพ์รายงานทีละชุด
** หมายเหตุ กรณีเลือกเมนูพิมพ์แบบพิมพ์ด่วน หมายถึง ต้องการพิมพ์รายงานทันทีโดยไม่กำหนดรายละเอียดการพิมพ์ในเมนูพิมพ์


รูปที่ 10.14 แสดงการเข้าสู่เมนูพิมพ์