กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการภาคภาษาอังกฤษ