Get Adobe Flash player
พิธีเปิดงานการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 9 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์