Get Adobe Flash player

คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ดูรายละเอียดอาคาร 1
 • ห้องเกียรติยศ : ห้องเก็บตัว (สาขาฟิสิกส์)
 • ห้อง 111 (ห้องแก้วกาญจนา) : ห้องประชุมกรรมการ (โปสเตอร์)
 • ห้อง 112 (ห้องประชุม) : ห้องนำเสนอ (สาขาฟิสิกส์)


ดูรายละเอียดอาคาร 2

 • ห้อง 221 (LAB เคมี1)  : ห้องเก็บตัว (สาขาคณิต)
 • ห้อง 226 (ศูนย์สื่อคณิต) : ห้องนำเสนอ (สาขาคณิต)
 • ห้อง 215 (ศูนย์ EIS) : ห้องเก็บตัว (สาขาเคมี)


ดูรายละเอียดอาคาร 3

 • ห้อง 316 (ศูนย์อาเซียน) : ห้องเก็บตัว (สาขาคอม)
 • ห้องโสตทัศนศึกษา  : ห้องนำเสนอ (สาขาคอมพิวเตอร์)


ดูรายละเอียดอาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

 • ศูนย์ห้องเรียนพิเศษ (SMTEP & ESMTE) : * ห้องนำเสนอ (สาขาเคมี)


ดูรายละเอียดอาคาร 5

 • ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารพลับพลา 5 ชั้น 3 : ห้องนำเสนอ (สาขาชีววิทยา)
 • ห้องสมุด : ห้องเก็บตัว (สาขาชีววิทยา)


ดูรายละเอียดอาคาร 6

 • ห้องประชุม : พิธีเปิด - พิธีปิด/ติดโปสเตอร์การนำเสนอโครงงานบนเวที
 • ห้องเกียรติยศ : กองอำนวยการ