เว็บไซต์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

กดที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แผนการรับนักเรียน


สถานที่รับสมัครและ

ตัวอย่างเอกสารการสมัคร


ตารางสอบเข้า ม.1 และ ม.4

แผนการเรียน ม.1


แผนการเรียน ม.4

หลักสูตรเตรียมวิศวะฯ


แผนการเรียนวิทย์-คณิต


แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ


แผนศิลป์-ฝรั่งเศส


แผนศิลป์-ญี่ปุ่น


แผนศิลป์-จีน


แผนอาชีพ-ธุกิจ


การรับนักเรียน ม.1


พื้นที่บริการ


ประเภทความสามารถพิเศษ


ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน


ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.1 (นักเรียนในเขตพื้นที่)


ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.1 (นักเรียนทั่วไป)


ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.1 (ความสามารถพิเศษ)


ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.4


ขอบข่ายเนื้อหาที่ออกสอบ


หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ


ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย


ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล


ความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์


เงื่อนไขการปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ


กำหนดการรับนักเรียน ม.1

ประเภทความสามารถพิเศษและพื้นที่บริการ


กำหนดการรับนักเรียน ม.1

ประเภททั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ

กำหนดการรับนักเรียน ม.4

ประเภททั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ