สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเพิ่มเติม โทร 02 5251506 ต่อ 107 หรือ 098-286-7032