ที่เรียนของลูกสาว "สตรีนนท์" คือคำตอบ

          โรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรีล้วน ตั้งอยู่เลขที่120 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ 02–525-1506 โทรสาร 02-525-3171 website : http://www.satrinon.ac.th e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน จำนวน 77 ห้อง นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติแล้ว โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 ห้อง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 3 ห้อง และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 9 ห้อง มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางกระสอ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แขวงบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว ตามลำดับ มีฐานะปานกลาง สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการ ธนาคาร วัด มัสยิด โบสถ์ และมีการคมนาคมสะดวกสบาย

โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2475 โดยกำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีเมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนนทบุรี” ใช้อักษรย่อว่า “น.บ. 2” ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา

          วันที่ 29 มีนาคม 2475 ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนโดยมี นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร เป็นครูใหญ่ มีครู 3 คน ห้องเรียน 4 ห้อง นักเรียน 33 คน

          วันที่ 10 กันยายน 2476 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ หอประชุมจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี


          วันที่ 20 กันยายน 2498 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิด ได้ให้การช่วยเหลือโดยจัดหาที่ดินและย้ายโรงเรียนสตรีนนทบุรีจากสถานที่เดิมซึ่งคับแคบมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2498 ในเนื้อที่ 18 ไร่ 44 ตารางวาในจำนวนนี้เป็นที่ดินซึ่งได้รับมอบจากวัดพลับพลา 2 ไร่ 44 ตารางวา และวัดปากน้ำ 1 ไร่ 1งาน ในช่วงแรกจึงได้ชื่อว่า“โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา” อักษรย่อว่า "น.บ. 2"

          วันที่ 9 มกราคม 2498 นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร ได้ทำบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรก

          วันที่16 พฤศจิกายน 2507 นางบรรจง นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนาด้านการศึกษาสร้างอาคารสถานที่ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสตรีวัดพลับพลา” เป็น “โรงเรียนสตรีนนทบุรี” และขอเปลี่ยนอักษรย่อจาก น.บ. 2 เป็น น.บ. ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบของจังหวัดนนทบุรี เพราะโรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมาก จึงได้รับอนุญาตให้ใช้อักษรย่อของจังหวัด

          วันที่ 8 สิงหาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ และพระราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ศาลาร่มเย็น โรงเรียนสตรีนนทบุรี เพื่อพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่ราษฎรจังหวัดนนทบุรี ยังความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสตรีนนทบุรีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายความจงรักภักดีอย่างใกล้ชิด

          วันที่ 8 กันยายน 2523 นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรีและในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2525

          วันที่14 พฤศจิกายน 2529 นางวณิช เฟื่องทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของเขตการศึกษา 1 มีชื่อเสียงในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการกีฬาจนเป็นเลิศ มีชื่อเสียงดีเด่นในด้านการกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล นอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยได้เชื่อมต่ออาคารทั้ง 3 อาคาร ทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก

          วันที่ 10 กันยายน 2532 นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้พัฒนาโรงเรียนในทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปมีโรงเรียนต่างๆ มาดูงานกันเป็นจำนวนมาก ได้กำหนดให้ "ดอกแก้ว" เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนและให้วันที่ 9 มกราคมของทุกปีเป็นวันเกิดโรงเรียน เนื่องจาก นางลัดดาวัลย์ นนทะนาคร อดีตครูใหญ่ ได้ทำบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรก

          วันที่ 8 กันยายน 2538 นางสาวประไพศรี วิสัยจร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และโรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2541 และนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2542

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 นายปิ่น สุวรรณะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรีได้แถลงนโยบายและเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 18 ธันวาคม 2544 นายพร รุจนเวช ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรีรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรีได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมโรงเรียนและครูอาจารย์ในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

          วันที่ 4 มิถุนายน 2545 นางวิไลพร ศุภวณิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานเจตนารมณ์นโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่อจากอดีตผู้บริหารทุกท่าน และมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุขมีความเป็นไทยและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ในสากลโลกได้

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 นายสุวรรณ เค้าฝาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี
นนทบุรี ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬาทักษะในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้โรงเรียนมีความทันสมัยก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์ ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศควบคู่กับการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548

          วันที่ 24 มีนาคม 2553 นายทรงวิทย์ นิลเทียน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ท่านได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงามและร่มรื่น ตลอดจนมอบนโยบายให้ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และผู้มารับบริการภายในโรงเรียน ผลงานด้านการบริหารได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาฯ” ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2555 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2555 และได้ดำเนินการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ท่านมีความมุ่งมั่นในการผลักดันและพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬาและทักษะในการดำรงชีวิต จากการทุ่มเทมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทำให้ท่านผู้อำนวยการได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ระดับดีเด่น นักกีฬาทีมวอลเลย์บอลได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 และนางสาวชนกภัท สกุลสรรเสริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และได้รับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโรงเรียนได้รับมอบอาคารพลับพลา 6 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสร้างเสร็จในปีการศึกษา 2559 และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนและเป็นสำนักงานกลุ่มบริหารงานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

          วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนสตรีนนทบุรีอย่างรอบด้าน เพื่อการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ จุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน – มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดทักษะ 3R 8C ได้แก่ Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ Compassion (ความมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมจุดเน้นด้านครู – มุ่งเน้นพัฒนาครูให้ปรับบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ Teach Less, Learn More โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาทักษะให้เกิดกับนักเรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) และใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ – พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิมที่โรงเรียนเป็นอยู่ จึงมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เท่าทันกับสถานการณ์ดังกล่าว โลกของดิจิตัลและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องเป็นตัวขับเคลื่อน เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับมือกับการจัดการเรียนการสอนที่มากกว่าตำรา ท่านจัดการอบรมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ มุ่งเน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องของโรงเรียนอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย มุ่งเน้น การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน โดยใช้นวัตกรรม NB-DNA โดยพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ด้าน ได้แก่ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  

E-Office

งานวิชาการ

ระบบแผนงานและงบประมาณ

ชำระค่าบำรุงการศึกษา

คำร้องขอเอกสาร ปพ.

ระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

แจ้งซ่อมภายใน

การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)