ประกาศผลการสอบ โครงการ EP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program

>>กรุณาอ่านข้อมูลในประกาศให้ละเอียดครบทุกหน้า เพื่อปฏิบัติตามคำชี้แจงได้ถูกต้อง
คลิก>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1

ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันพุธที่ 8 มี.ค.66

  • ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงอาหาร อาคารพลับพลา 5 ชั้น 1
  • กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาใช้แสดงตนต่อคณะกรรมการ
  • หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์


คลิก>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4

ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันพุธที่ 8 มี.ค.66

  • ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงอาหาร อาคารพลับพลา 5 ชั้น 1
  • กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาใช้แสดงตนต่อคณะกรรมการ
  • หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์