ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ ประเภท ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 เอกสาร
ตารางห้องเรียนรวม 2/64 เอกสาร
ตารางห้องเรียน 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/64 เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 2/64 เอกสาร
ตารางสอน โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP 2/64 เอกสาร
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสาร
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกสาร
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอกสาร
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เอกสาร
คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนมิถุนายน คำสั่ง
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกสาร
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสาร
ตารางห้องเรียนรวม เอกสาร
ตารางห้องเรียน เอกสาร
ตารางสอน โครงการภาคภาษาอังกฤษ เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เอกสาร
ตารางสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ฯ เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เอกสาร
ตารางสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เอกสาร
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2564 เอกสาร
ใบสมัคร ม.4-2564 ใบสมัคร
ใบสมัคร ม1-2564 ใบสมัคร
ตารางเวรรักษาการณ์ประจำเดือน เมษายน 2564 คำสั่ง
ตารางเวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คำสั่ง
ใบสมัครสอบเข้าโครงการห้องเรียนวิทย์พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ดิจิตอลเทคโนโลยี เอกสาร
ใบสมัครสอบโครงการภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2564 เอกสาร
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) โปรแกรม