ประกาศผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการทดสอบเริ่มเรียนแผนการเรียนใหม่ได้ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 และให้นักเรียนที่ผ่านการทดสอบเปลี่ยนแผนการเรียนติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการในเวลา 08.20 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2565