ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (NB Pre-Test 2023)