ประกาศแผนการเรียน และห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 กรณีนักเรียน ม.3 (เดิม)