ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัว เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติของนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลง MOU ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์