ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ลักษิกา พงษ์ทองเจริญ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3* ที่ได้สอบผ่านคัดเลือกเข้าอบรม

*ค่าย สอวน. สาขาชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563*

เป็น 1 ใน 44 คน จาก ผู้เข้าสอบ 2,047 คน และจะเข้ารับการอบรมค่าย 1

ในช่วงวันที่ 20 เม.ย. - 18 พ.ค. 64

ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์