ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมิ่งขวัญ ศิริจันดา สามารถสอบผ่านเข้าอบรมค่ายสอวน.

สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหลือ