ประกาศแจ้งจากทางโรงเรียนสตรีนนทบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อ และมาตรการป้องกัน